ภาระกิจผู้บริหาร

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

NU Mail : OFFICE 365

ปริญญาตรี
รายละเอียดสาขาที่เปิดสอน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท
รายละเอียดสาขาที่เปิดสอน

ปริญญาโท

ปริญญาเอก
รายละเอียดสาขาที่เปิดสอน

ปริญญาเอก

รางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัยเด่น

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

แสดงความยินดี

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

22

หลักสูตร

426

citation

1424

นิสิตปัจจุบัน

253

โครงการวิจัย

4892

สำเร็จการศึกษา

29

บริการวิชาการ

134

บุคลากร

127

งานวิจัยตีพิมพ์

3

ภาควิชา

วารสารเกษตรนเรศวร
Naresuan Agriculture Journal
ทะเบียนนักวิจัย
Research Profiles
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
Agriculture Science Journal

ระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากรคณะ

AGI EPortfolio

ระบบแฟ้มสะสมงาน

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

<< Click >>

รายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

AGI Science Lab

ระบบเครื่องมือวิทยาศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

<< Click >>

ระบบจองห้องคณะเกษตรศาสตร์ฯ

AGI Room Service

ระบบจองห้องเรียน

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

<< Click >>

ตารางการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

AGI Central Lab Service

ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการกลาง

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

<< Click >>

ตารางตรวจเช็คอุปกรณ์โสตฯ ห้องเรียน

AGI Room Check

ตารางตรวจเช็คอุปกรณ์โสตฯ ห้องเรียน

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

<< Click >>

ตารางตารางตรวจเช็ดห้องน้ำ

AGI Room Check

ตารางตรวจเช็คอุปกรณ์โสตฯ ห้องเรียน

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

<< Click >>

198,748 total views, 691 views today