ปริญญาตรี
รายละเอียดสาขาที่เปิดสอน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท
รายละเอียดสาขาที่เปิดสอน

ปริญญาโท

ปริญญาเอก
รายละเอียดสาขาที่เปิดสอน

ปริญญาเอก

รางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัยเด่น
แสดงความยินดี
22

หลักสูตร

426

citation

1424

นิสิตปัจจุบัน

253

โครงการวิจัย

4892

สำเร็จการศึกษา

29

บริการวิชาการ

134

บุคลากร

127

งานวิจัยตีพิมพ์

3

ภาควิชา

วารสารเกษตรนเรศวร
Naresuan Agriculture Journal
ทะเบียนนักวิจัย
Research Profiles
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
Agriculture Science Journal

ระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากรคณะ

AGI EPortfolio

ระบบแฟ้มสะสมงาน

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

<< Click >>

รายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

AGI Science Lab

ระบบเครื่องมือวิทยาศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

<< Click >>

ระบบจองห้องเรียน ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ

AGI Booking Room

ระบบจองห้องเรียน ห้องประชุม

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

<< Click >>

ตารางการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

AGI Central Lab Service

ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการกลาง

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

<< Click >>

ตารางตรวจเช็คอุปกรณ์โสตฯ ห้องเรียน

AGI Room Check

ตารางตรวจเช็คอุปกรณ์โสตฯ ห้องเรียน

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

<< Click >>

ตารางตารางตรวจเช็ดห้องน้ำ

AGI Room Check

ตารางตรวจเช็คอุปกรณ์โสตฯ ห้องเรียน

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

<< Click >>

456,360 total views, 1,661 views today