ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 🏆 ในโอกาสได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท

อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

🏆 ในโอกาสได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

📣📣📣 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท
อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
🏆 ในโอกาสได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565
🏆 รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิจัยมะม่วงให้ได้คุณภาพมาตรฐานส่งออก”
(The Research on Quality Standard of Mango Export)
โดย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท
2. ดร.สุวิมล เจตะวัฒนะ
3. นางสาวฐิติมา คงรัตน์อาภรณ์
4. นายพุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม
📌ตามประกาศของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9494

57 total views, 1 views today