รางวัลระดับดี ภาคบรรยาย สาขาปฐพี พืชสวน

"รางวัลระดับดี" ภาคบรรยาย สาขาปฐพี พืชสวน นายปรีติยาทร แก้วมณี นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร

การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 23 New Paradigms in Agriculture for Sustainable Development

รางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัยเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในโอกาสรับ

"รางวัลระดับดี" ภาคบรรยาย

“นายปรีติยาทร แก้วมณี"

นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร


ผลงานวิจัย
ผลของรังสีแกมมาต่อความงอกของเมล็ด ความรอดชีวิต การเจริญเติบโต และการกลายพันธุ์ ของต้นกระบองเพชรสายพันธุ์
แอสโตรไฟตัมแอสทีเรียส

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.มยุรี กระจายกลาง


» ในงานการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 23

» New Paradigms in Agriculture for Sustainable Development

24-25 มกราคม 2565 (แบบออนไลน์)

ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13 total views, 1 views today