รางวัลระดับดีเด่น ภาคโปสเตอร์ สาขาสัตวศาสตร์

“รางวัลระดับดีเด่น” ภาคโปสเตอร์ สาขาสัตวศาสตร์
นายอดิศักดิ์ คงแก้ว นิสิตปริญญาเอก สาขาสัตวศาสตร์

การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 23 New Paradigms in Agriculture for Sustainable Development

รางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัยเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในโอกาสรับ

“รางวัลระดับดีเด่น” ภาคโปสเตอร์

“นายอดิศักดิ์ คงแก้ว”

นิสิตปริญญาเอก สาขาสัตวศาสตร์


ผลงานวิจัย
การประยุกต์ใช้รากกัญชงเป็นใยอาหารฟังก์ชัน เพื่อลดความเครียดในสุกรระยะขุน

อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร.วันดี ทาตระกูล


» ในงานการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 23

» New Paradigms in Agriculture for Sustainable Development

24-25 มกราคม 2565 (แบบออนไลน์)

ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8 total views, 1 views today