รางวัลชมเชย ภาคโปสเตอร์ สาขาสัตวศาสตร์

"รางวัลชมเชย" ภาคโปสเตอร์ สาขาสัตวศาสตร์ นางสาวรุ่งทิวา ใจมาศรี นิสิตปริญญาโท สาขาสัตวศาสตร์

การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 23 New Paradigms in Agriculture for Sustainable Development

รางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัยเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในโอกาสรับ

"รางวัลชมเชย" ภาคโปสเตอร์

“นางสาวรุ่งทิวา ใจมาศรี"

นิสิตปริญญาโท สาขาสัตวศาสตร์


ผลงานวิจัย
องค์ประกอบทางเคมี ศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระ ของกากเมล็ดกัญชงและการทดสอบการใช้ในอาหารสุกรระยะเล็ก-รุ่น

อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร.วันดี ทาตระกูล


» ในงานการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 23

» New Paradigms in Agriculture for Sustainable Development

24-25 มกราคม 2565 (แบบออนไลน์)

ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12 total views, 1 views today