รางวัลชมเชย ภาคบรรยาย สาขาสัตวศาสตร์

“รางวัลชมเชย” ภาคบรรยาย สาขาสัตวศาสตร์
นางสาวศิริภัสสร ถิ่มปา นิสิตปริญญาโท สาขาสัตวศาสตร์

การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 23 New Paradigms in Agriculture for Sustainable Development

รางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัยเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในโอกาสรับ

“รางวัลชมเชย” ภาคบรรยาย

“นางสาวศิริภัสสร ถิ่มปา”

นิสิตปริญญาโท สาขาสัตวศาสตร์


ผลงานวิจัย
ผลของการประยุกต์ใช้พลาสมาเย็น ต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดีเอ็นเอ เมทิลเลชั่นในลูกไก่พื้นเมืองลูกผสม

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.รังสรรค์ เจริญสุข


» ในงานการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 23

» New Paradigms in Agriculture for Sustainable Development

24-25 มกราคม 2565 (แบบออนไลน์)

ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

18 total views, 1 views today