รางวัลดีเยี่ยม ภาคโปสเตอร์ สาขากีฏีวิทยา โรคพืชวิทยา และสาขาพืชไร่

"รางวัลดีเยี่ยม" ภาคโปสเตอร์ สาขากีฏีวิทยา โรคพืชวิทยา และสาขาพืชไร่ นางสาวญาณภัทร เสือน้อย นิสิตปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร

การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 23 New Paradigms in Agriculture for Sustainable Development

รางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัยเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาตรีในโอกาสรับ

"รางวัลดีเยี่ยม" ภาคโปสเตอร์

“นางสาวญาณภัทร เสือน้อย"

นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร


ผลงานวิจัย
ผลทางอัลลีโลพาธีของซ้อในการยับยั้งการงอก และการเจริญเติบโตของก้นจ้ำขาว

อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.สุพรรณิกา อินต๊ะนนท์


» ในงานการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 23

» New Paradigms in Agriculture for Sustainable Development

24-25 มกราคม 2565 (แบบออนไลน์)

ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15 total views, 1 views today