บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2564

บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2564

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ ในโอกาสได้รับ

รางวัลบุคลากรดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2564

“นางสาวอรพิน สาดอ่ำ"

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา


บุคลากรดีเด่น

และผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร (สายสนับสนุน) ประจำปี 2564

13 total views, 1 views today