บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2564

บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2564

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ ในโอกาสได้รับ

รางวัลบุคลากรดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2564

“ผศ.ดร.นิติพงศ์ จิตรีโภชน์"

อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร


บุคลากรดีเด่น

และผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร (สายวิชาการ) ประจำปี 2564

11 total views, 1 views today