รางวัลเหรียญทอง ภาคบรรยาย กลุ่มภูมิศาสตร์กายภาพ

"รางวัลเหรียญทอง" ภาคบรรยาย กลุ่มภูมิศาสตร์กายภาพ นางสาวญาโณทัย แก้วทอง นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาภูมิศาสตร์

ในงาน “การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14”

รางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัยเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาตรีในโอกาสรับ

"รางวัลเหรียญทอง" ภาคบรรยาย

“นางสาวญาโณทัย แก้วทอง"

นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภูมิศาสตร์


ผลงานวิจัย
“การศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิพื้นผิวต่อพื้นที่สีเขียวด้วยเทคนิคการรับรู้ระยะไกล กรณีศึกษา : อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก”

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐพล มหาวิค


» ในงาน“การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14”

21 -22 มกราคม 2565

ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

21 total views, 1 views today