รางวัลเหรียญทอง ภาคโปสเตอร์ กลุ่มภูมิศาสตร์กายภาพ

"รางวัลเหรียญทอง" ภาคโปสเตอร์ กลุ่มภูมิศาสตร์กายภาพ นางสาวนิศานาถ ภูผารส นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาภูมิศาสตร์

ในงาน “การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14”

รางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัยเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาตรีในโอกาสรับ

"รางวัลเหรียญทอง" ภาคโปสเตอร์

“นางสาวนิศานาถ ภูผารส"

นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภูมิศาสตร์


ผลงานวิจัย
“การพิจารณาพื้นที่แหล่งกักเก็บน้ำที่เหมาะสมด้วยปัจจัยเชิงกายภาพเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและป้องกันปัญหาน้ำท่วม กรณีศึกษา จังหวัดพิจิตร”

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.ชัยวิวัฒน์ วงศาโรจน์


» ในงาน“การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14”

21 -22 มกราคม 2565

ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Loading