รางวัลเหรียญทองแดง ภาคโปสเตอร์ กลุ่มภูมิศาสตร์สารสนเทศ

"รางวัลเหรียญทองแดง" ภาคโปสเตอร์ กลุ่มภูมิศาสตร์สารสนเทศ นายวริทธิ์ธร ตรงต่อกิจ นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาภูมิศาสตร์

ในงาน “การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14”

รางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัยเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาตรีในโอกาสรับ

"รางวัลเหรียญทองแดง" ภาคโปสเตอร์

“นายวริทธิ์ธร ตรงต่อกิจ"

นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภูมิศาสตร์


ผลงานวิจัย
“DroneQue : เว็บแอปพลิเคชันเพื่อจัดการคิวสำหรับโดรนเพื่อการเกษตร”

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ปิยะธำรงชัย


» ในงาน“การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14”

21 -22 มกราคม 2565

ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

20 total views, 1 views today