ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัคร วันที่ 11 เมษายน ถึง 10 มิถุนายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยวิชาการ

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

 เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจเนื้อหาวิชา ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แต่ยังไม่พร้อมเรียนปริญญโท-เอก 
– โครงการสัมฤทธิบัตร คือคำตอบสำหรับบคุณเลือกเรียนได้ตามความสนใจ สามารถนำรายวิชามาเทียบโอนเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรระกับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
คุณสมบัติของผู้เรียนตามโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ต้องมีอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  • ศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า
  • ศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

– สอบถามเพิ่มเติม หน่วยวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ : 05596-8845 หรือ 055-96-8858

16 total views, 2 views today