ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) หลักสูตร ที่ปรึกษาเกษตรกรด้านการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) หลักสูตร ที่ปรึกษาเกษตรกรด้านการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร มกษ. 9001-2564

ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร์ ฯ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) หลักสูตร ที่ปรึกษาเกษตรกรด้านการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร มกษ. 9001-2564

ลงทะเบียนด่วน รับจำนวนจำกัด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 084 – 4894743

Loading