ผศ.ดร.สุพัฒน์ พลซา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ”

     คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี กับ

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ พลซา อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

     ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ" คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 6056/2566

Loading