รศ.ดร.ทิพวรรณ ทองสุขได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร”

     คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี กับ

     รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ ทองสุข อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

     ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ัหัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร" คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 6056/2566

Loading