อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับรางวัล”Best poster presentation” การประชุมวิชาการ GIS-IDEAS 2023

🎉🎉 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับ
💥 รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ชูสำโรง รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและกิจการนิสิต และอาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
🏆 ในโอกาสได้รับรางวัล “Best poster presentation"
.
✅ การประชุมวิชาการ GIS-IDEAS 2023
Ha Noi University of Natural Resources and Environment
ประเทศเวียดนาม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2566
.
💠 ชื่อผลงาน : OPTIMIZING BROILER HOUSE MANAGEMENT TO REDUCE COSTS AND REDUCE LOSSES WITH THE INTERNET OF THINGS TECHNOLOGY AND WIRELESS SENSOR NETWORK

Loading