| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรี

สาขาวิชา

(ภาษาไทย)   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

(English)     Bachelor of Science Program in Food Science and Technology

จุดเด่น

  • มีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  • มีการศึกษาแบบ work integrated learning กับสถานประกอบการ
  • บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รัฐวิสาหกิจ วิสาหกิจชุมชน ชุมชน และธุรกิจส่วนตัว

กิจกรรมระหว่างการศึกษา

  • การศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ
  • สหกิจศึกษาต่างประเทศ
  • มีการเตรียมความพร้อมให้นิสิตพร้อมเข้าสู่การอาชีพ (อบรมการประกันคุณภาพอาหาร GMP, HACCP และ ISO 22000 พร้อมได้รับประกาศนียบัตรใช้สมัครงานได้

รายวิชาที่น่าสนใจ

  • การแปรรูปอาหาร
  • การจัดการวัตถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน
  • การเป็นผู้ประกอบการ
  • ระบบประกันคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

General Information

Bachelor of Science Program in Food Science and Technology

Read more

แผนการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Study Plan

Bachelor of Science Program in Food Science and Technology

Read more

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Course Description

Bachelor of Science Program in Food Science and Technology

Read more

มคอ.2

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มคอ.2

Bachelor of Science Program in Food Science and Technology

Read more

สมัครเรียน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Register

Bachelor of Science Program in Food Science and Technology

Read more

ศิษย์เก่าที่จบจากสาขา

717 total views, 4 views today