| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรี

สาขาวิชา

(ภาษาไทย)    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

(English)    Bachelor of Science Program in Geography

จุดเด่น

  • เป็นหลักสูตรผลิตนักภูมิศาสตร์ที่มีความเป็นอิสระและหลากหลาย มีความรู้ความเข้าใจพื้นที่อย่างบูรณาการ และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นงานวิชาการ โปรแกรมวิเคราะห์ที่ตั้งและพื้นที่ และออกแบบและวางแผนระบบพื้นที่

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เป็นผู้รอบรู้วิชาการและวิชาชีพภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คิดเป็นทำเป็น แก้ไขปัญหาเป็น และมุ่งมั่นแสวงหาคามรู้อย่างต่อเนื่อง
  2. เป็นผู้มีทักษะภูมิสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ และการบริหารจัดการพื้นที่
  3. เป็นผู้มีความเพียร คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ อดทนอดกลั้น ชื่นชมความสำเร็จ และซื่อสัตย์
  4. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเอื้ออาทร และเสียสละเพื่อส่วนรวม
  5. เพื่อเป็นฐานวิชาการสำหรับพัฒนางานวิจัยเชิงวิชาการและประยุกต์ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ทั้งในกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์มนุษย์ ภูมิศาสตร์กายภาพ และแผนที่และภูมิสารสนเทศศาสตร์
  6. เพื่อเป็นฐานวิชาการสำหรับสร้างงานบริการวิชาแก่ชุมชนในการวางแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อกิจการสาธารณะ การจัดระบบป้องกัน/รักษา/ฟื้นฟูพื้นที่ที่มีปัญหาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และการวางระบบระเบียบเพื่อพัฒนาเป็นข้อบังคับและ/หรือกฎหมายที่ใช้เฉพาะพื้นที่หรือใช้ทั่วไป

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

      นิสิตที่เลือกเรียนในกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์มนุษย์ และกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ เมื่อจบออกไปสามารถประกอบอาชีพเป็นนักภูมิศาสตร์โดยรับราชการในหน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น สถานศึกษาระดับมัธยมและอุดมศึกษา กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมที่ดิน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงเป็นพนักงานในบริษัทที่ปรึกษาด้านการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมเพื่อประเมินผลกระทบและจัดทำแผนป้องกันฟื้นฟู การจัดระบบบริการสาธารณสุข การวางแผนตอบสนองและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  โดยใช้แบบจำลองและแนวความคิดทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์เป็นกรอบและเครื่องมือในการทำงาน

      สำหรับนิสิตที่เลือกเรียนกลุ่มการทำแผนที่และภูมิสารสนเทศ สามารถประกอบอาชีพเป็นนักภูมิศาสตร์ นักทำแผนที่ นักแปลภาพถ่ายทางอากาศ และนักภูมิสารสนเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านทำแผนที่ การจัดการข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกลที่ได้จากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรและดาวเทียมกำหนดพิกัดโลก การพัฒนาโปรแกรมภูมิสารสนเทศ ทำงานให้กับภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ องค์การมหาชน และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

General Information

Bachelor of Science Program in Food Science and Technology

Read more

แผนการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Study Plan

Bachelor of Science Program in Food Science and Technology

Read more

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Course Description

Bachelor of Science Program in Food Science and Technology

Read more

มคอ.2

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มคอ.2

Bachelor of Science Program in Food Science and Technology

Read more

สมัครเรียน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Register

Bachelor of Science Program in Food Science and Technology

Read more

ศิษย์เก่าที่จบจากสาขา

259 total views, 1 views today