| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์

ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรี

สาขาวิชา

(ภาษาไทย)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์

(English)    Bachelor of Science Program in Animal Science and Feed Technology

ปรัชญาของหลักสูตร

 • อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความรู้ด้านสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • มีความรู้ ความสามารถในด้านการผลิตสัตว์ อาหารสัตว์ และการประยุกต์
 • สามารถคิด วิเคราะห์ และบูรณาการความรู้ทางด้านสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมสู่สังคม
 • มีทักษะด้านการวิจัย เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนางานได้เป็นอย่างดี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • สามารถประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์

 • อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และการเกษตร 

 • นักวิชาการสัตวบาล (การปรับปรุงพันธ์สัตว์ อาหารสัตว์ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์)

 • นักวิชาการส่งเสริมสัตวบาลประจำฟาร์ม

 • ผู้แทนขายในธุรกิจปศุสัตว์

 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ นักวิชาการเกษตรประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • เจ้าหน้าที่สินเชื่อการเกษตร

 • นักวิจัย

 • ศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์

General Information

Bachelor of Science Program in Animal Science and Feed Technology

Read more

แผนการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์

Study Plan

Bachelor of Science Program in Animal Science and Feed Technology

Read more

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์

Course Description

Bachelor of Science Program in Animal Science and Feed Technology

Read more

มคอ.2

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์

มคอ.2

Bachelor of Science Program in Animal Science and Feed Technology

Read more

สมัครเรียน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์

Register

Bachelor of Science Program in Animal Science and Feed Technology

Read more

ศิษย์เก่าที่จบจากสาขา

419 total views, 2 views today