| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรี

สาขาวิชา

(ภาษาไทย)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

(English)    Bachelor of Science Program in Agricultural Science

จุดเด่น

 • เน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการการผลิตพืชปลอดภัยแบบครบวงจรโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม ร่วมกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ
 • สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และเลือกประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น เป็นผู้ประกอบการด้านการผลิตพืชปลอดภัยแบบมืออาชีพ ประกอบธุรกิจด้านการขายและส่งเสริมการขายสินค้าเกษตร
 • รวมทั้งเป็นนักวิจัยและนักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น

กิจกรรมระหว่างการศึกษา

 • การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
 • การฝึกทักษะด้านการผลิตพืช ณ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • โครงการ Project-Based Innovation เพื่อสร้างสรรค์และนำเสนอผลงานนวัตกรรมที่เป็นผลสัมฤทธิ์จากการศึกษารายวิชาต่างๆ
 • โครงการสายใยพี่สู่น้อง เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการศึกษา การใช้ชีวิต และแนวทางการประกอบอาชีพให้กับนิสิตรุ่นน้อง
 • กิจกรรมการสืบสานการดำนาปลูกข้าว เพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมด้านการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
 • งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ เพื่อสร้างเครือข่ายนิสิตนักศึกษาด้านการเกษตรจากทุกภูมิภาคของประเทศ
 • โครงการยุวเกษตรกร โดยการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายวิชาที่น่าสนใจ

 • เกษตรปลอดภัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • พันธุศาสตร์พืช/การปรับปรุงพันธุ์พืช
 • โรคพืชวิทยาและการจัดการ
 • วิทยาการวัชพืชและการจัดการ
 • กีฏวิทยาทางการเกษตร
 • การจัดการทรัพยากรดินและน้ำ
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชไร่/พืชสวน
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
 • การจัดการฟาร์ม
 • การจัดการการผลิตพืชเชิงพาณิชย์
 • เกษตรอินทรีย์
 • การออกแบบและจัดสวน
 • เทคโนโลยีการผลิตผักไร้ดิน
 • เทคโนโลยีการผลิตอ้อยและอุตสาหกรรมน้ำตาล
 • ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
 • สารปราบศัตรูพืชและการใช้
 • การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
 • ลอจิสติกส์และการเพิ่มมูลค่าผลิตผลการเกษตร

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

General Information

Bachelor of Science Program in Agricultural Science

Read more

แผนการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

Study Plan

Bachelor of Science Program in Agricultural Science

Read more

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

Course Description

Bachelor of Science Program in Agricultural Science

Read more

มคอ.2

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

มคอ.2

Bachelor of Science Program in Agricultural Science

Read more

สมัครเรียน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

Register

Bachelor of Science Program in Food Science and Technology

Read more

ศิษย์เก่าที่จบจากสาขา

539 total views, 1 views today