| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรี

สาขาวิชา

(ภาษาไทย)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

(English)    Bachelor of Science Program in Fisheries Science

จุดเด่น

 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง เน้นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งสัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำเค็ม สัตว์น้ำเศรษฐกิจต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมให้นิสิตได้ทำการวิจัยเพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์เกิด องค์ความรู้ใหม่ๆ
 • นิสิตได้จัดการศึกษาให้มีการฝึกงานกับหน่วยงานของภาครัฐและเองชน เพื่อให้นิสิตได้ประสบการณ์ จากภายนอก และเป็นแนวทางการประกอบอาชีพให้นิสิตตามที่ตนถนัด หรือสนใจ
 • มีการบริการวิชาการ การจัดนิทรรศการร่วมกับภาครัฐและเอกชน การจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรเพื่อเป็นการร่วมการส่งเสริมอาชีพด้านการประมงต่อไป

กิจกรรมระหว่างการศึกษา

 • ปฐมนิเทศนิสิตใหม่สาขาวิทยาศาสตร์การประมง
 • กิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การประมง
 • กิจกรรมพัฒนาด้านศักยภาพนิสิต
 • ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์การประมง อบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ
 • กิจกรรมวัน Fishery day

รายวิชาที่น่าสนใจ

 • ในการจัดหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง ได้เน้น ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นหลัก เนื่องจากเป็นการผลิตแหล่งอาหารสำหรับประชากรในท้องถิ่น โดยจะสอนในด้านการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำทั้งน้ำจืด และสัตว์น้ำเค็ม
 • วิธีการเพาะพันธุ์และการอนุบาล สัตว์น้ำ การเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • โรคและการป้องกันโรคสัตว์น้ำ ชีววิทยาของสัตว์น้ำ
 • การใช้อุปกรณ์ทำการประมงชนิดต่าง ๆ ทั้งน้ำจืด และน้ำเค็ม
 • การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมง การแปรรูปสัตว์น้ำ มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • การศึกษาในด้านของสิ่งแวดล้อม เช่น การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ มลพิษในแหล่งน้ำ นิเวศวิทยาในแหล่งน้ำ สาหร่ายและพรรณไม้น้ำ และแพลงก์ตอน
 • ซึ่งนิสิตจะได้ศึกษาในรายวิชาต่างๆ ที่คลอบคลุมในเรื่องการประมง รวมถึงเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการประมง

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

General Information

Bachelor of Science Program in Fisheries Science

Read more

แผนการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

Study Plan

Bachelor of Science Program in Fisheries Science

Read more

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

Course Description

Bachelor of Science Program in Fisheries Science

Read more

มคอ.2

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

มคอ.2

Bachelor of Science Program in Fisheries Science

Read more

สมัครเรียน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

Register

Bachelor of Science Program in Fisheries Science

Read more

ศิษย์เก่าที่จบจากสาขา

201 total views, 1 views today