| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรแม่นยำ

ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรี

สาขาวิชา

(ภาษาไทย)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรแม่นยำ

(English)    Bachelor of Sciences Program in Precision Agriculture

ปรัชญาของหลักสูตร

 • เกษตรแม่นยำเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ ก่อให้เกิดการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีสมรรถนะในด้านการจัดการ การกำหนด และการควบคุม การผลิตผลผลิตทางการเกษตรอย่างแม่นยำด้วยเทคโนโลยีใหม่ นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในด้านการจัดการเกษตรกรรม และเพิ่มผลผลิตที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนระดับประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และด้านการเกษตรแม่นยำ
 • มีสมรรถนะในการปฏิบัติได้จริง เพื่อเข้าสู่ระบบการเกษตรแม่นยำของประเทศ
 • สามารถต่อยอดองค์ความรู้ โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การใช้เทคโนโลยีจากทักษะที่มีเพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรเกษตรของประเทศ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • เป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจ/ออกแบบ/การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานการเกษตร
 • เป็นเจ้าของธุรกิจและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีแม่นยำในการออกแบบ การเตรียมพื้นที่ และการปรับปรุงดิน/ระบบชลประทานจนถึงการปลูกและเก็บเกี่ยว
 • เจ้าหน้าที่ในสถานประกอบการเอกชน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นผู้ให้คำปรึกษาในการออกแบบ และติดตั้งระบบเทคโนโลยีแม่นยำ
 • เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรโดยใช้ฐานการเกษตรแม่นยำ
 • เป็นนักวิชาการในหน่วยงานด้านการเกษตร ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • เป็นนักวิชาการเกษตรในสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรแม่นยำ

General Information

Bachelor of Sciences Program in Precision Agriculture

Read more

แผนการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรแม่นยำ

Study Plan

Bachelor of Sciences Program in Precision Agriculture

Read more

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรแม่นยำ

Course Description

Bachelor of Sciences Program in Precision Agriculture

Read more

มคอ.2

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรแม่นยำ

มคอ.2

Bachelor of Sciences Program in Precision Agriculture

Read more

สมัครเรียน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรแม่นยำ

Register

Bachelor of Sciences Program in Precision Agriculture

Read more

184 total views, 4 views today