| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรี

สาขาวิชา

(ภาษาไทย)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

(English)    Bachelor of Science Program in Agricultural Biotechnology

ปรัชญาของหลักสูตร

  • มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านการเรียนรู้ นวัตกรรม สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีในด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ซึ่งสามารถประกอบอาชีพและใช้ความรู้ในการพัฒนาประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • มีความรู้และความสามารถด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรและการประยุกต์เพื่อการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร
  • สามารถคิด วิเคราะห์ และบูรณาการความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมสู่สังคม
  • มีทักษะการเรียนรู้ นวัตกรรม สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และการวิจัยเพื่อสามารถนำไปพัฒนางานได้เป็นอย่างดี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • สามารถประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกิจการส่วนตัว อาทิ ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานของรัฐ เช่น กรม กอง สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยต่าง ๆ ผู้แทนจำหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของบริษัทเอกชน อีกทั้งยังสามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันการศึกษาต่างๆ

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

General Information

Bachelor of Science Program in Agricultural Biotechnology

Read more

แผนการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

Study Plan

Bachelor of Science Program in Agricultural Biotechnology

Read more

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

Course Description

Bachelor of Science Program in Agricultural Biotechnology

Read more

มคอ.2

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

มคอ.2

Bachelor of Science Program in Agricultural Biotechnology

Read more

สมัครเรียน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

Register

Bachelor of Science Program in Agricultural Biotechnology

Read more

272 total views, 3 views today