ผู้บริหาร

ผศ.ดร.วรสิทธิ์ โทจำปา
คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
ผศ.ดร.สิทธิชัย ชูสำโรง
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและกิจการนิสิต
ดร.เจษฎา วิชาพร
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร
รศ.ดร.ทศพร อินเจริญ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ดร.อนุพงศ์ วงค์ตามี
ผู้ช่วยคณบดี
ผศ.ดร.อาภรณ์ จรัญรัตนศรี
หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.พัฒนา ราชวงศ์
หัวหน้าภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.ธัชพล การะเกตุ
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
นางอ้อย ประยูรคำ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

217 total views, 8 views today