Responsive image
Responsive image

1. เข้าสู่ระบบ แล้วกรอกรายละเอียดการขอใช้ห้องเรียน ห้องประชุมให้ครบถ้วน

2. ระบบจองห้องสำหรับใช้งานห้องเรียน ห้องประชุมในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. เท่านั้น และต้องทำรายการจอง ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง (หากมีความจำเป็นต้องการจองห้อง/ยกเลิกเร่งด่วน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำอาคารโดยตรง)

3. งด จองห้องเรียน 2 สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน เนื่องจากอาจยังมีการเปลี่ยนแปลงตารางเรียนตารางสอน

4. ขนาดของห้องที่ขอใช้ต้องมีความเหมาะสมกับจำนวนคน และลักษณะของการเรียนการสอน/กิจกรรม/โครงการ

5. กรณียกเลิกการใช้ห้องเรียนขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำอาคาร