Responsive image
Responsive image

1. เข้าสู่ระบบ แล้วกรอกรายละเอียดการขอใช้ห้องเรียน ห้องประชุมให้ครบถ้วน

2. ระบบจองห้องสำหรับใช้งานห้องเรียน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ มีข้อปฏิบัติดังนี้
1. ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. สามารถดำเนินรายการจองห้อง ตามตารางแสดงรายการใช้ห้องที่ว่างอยู่
2. นอกเวลาราชการ 16.30 น. เป็นต้นไป
2.1 ห้องปฏิบัติการ ห้องวิจัย นิสิตภายในคณะเกษตรศาสตร์ฯ หรือ บุคลากรภายในคณะเกษตรศาสตร์ฯ จะสามารถขอใช้ห้องปฏิบัติการ หรือห้องวิจัยนอกเวลาราชการ วันปกติ จันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30 - 22.00 น. และในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 20.00 น.เท่านั้น โดยให้ติดต่อนักวิทยาศาสตร์ประจำชั้นหรือสาขาวิชา (เอกสารแนบท้าย) เพื่อตรวจสอบตารางการใช้งาน หากได้วันและเวลาที่ต้องการใช้งานชัดเจน ให้ทำการกรอกแบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการ ห้องวิจัย ครุภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้ เมื่อได้รับการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้าภาควิชาแล้ว ให้เข้าระบบจองห้อง เพื่อกรอกแบบฟอร์มในระบบ ซึ่งในรายละเอียดจะต้องระบุเหตุผลและความจำเป็น และแนบหนังสือการได้รับการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้าภาควิชา โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 2 วันทำการ และต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี หรือรองคณบดีเท่านั้นจึงจะสามารถใช้งานได้
2.2 ห้องเรียน ห้องประชุม (หากมีความจำเป็นต้องการจองห้อง/ยกเลิกเร่งด่วน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำอาคารโดยตรง)

3. งด จองห้องเรียน 2 สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน เนื่องจากอาจยังมีการเปลี่ยนแปลงตารางเรียนตารางสอน

4. ขนาดของห้องที่ขอใช้ต้องมีความเหมาะสมกับจำนวนคน และลักษณะของการเรียนการสอน/กิจกรรม/โครงการ

5. กรณียกเลิกการใช้ห้องเรียนขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำอาคาร